Ahmed_Abdalrahman 
Ahmed Abdalrahman
Smart Grid
Omar_Alhussein 
Omar Alhussein
Network Virtualization and SDN
Manaf_Ben_Yahya
Manaf Ben Yahya
Security in Healthcare
Jiayin_Chen
Jiayin Chen
SDN and VANET
Yuzhe Chen
Yuzhe Chen
Resource Management
Cheng Huang
Cheng Huang
Vehicular Communication Security
Junling_Li
Junling Li
WSN, Software Defined Network
Mushu
Mushu Li
Resource Allocation and Smart Grid
Xiaofeng Li
Xiaofeng Li
MAC Protocol
Dongxiao_Liu 
Dongxiao Liu
Blockchain Security
Kangjia
Kangjia Lyu
5G Mobile Communications
Matar
Amr Salah Matar
5G Mobile Communications
HeshamMoussa 
Hesham Moussa
Resource Allocation
Mehdi_Parvizi_Mosaed 
Mehdi Parvizi Mosaed
Power Systems Planning
Haixia
Haixia Peng
VANET
Kaige_Qu
Kaige Qu
SDN
Weisen_Shi
Weisen Shi
Space-Air-Ground Network
Huaqing_Wu 
Huaqing Wu
Space-Air-Ground Network
Liang 
Liang Xue
Security and Privacy
Si_Yan
Si Yan
Software Defined Network
Xuehan Ye
Xuehan Ye
AI for Networking
Han Yin
Han Yin
Computer Networks
conghao
Conghao Zhou
Space-Air-Ground Network
 

[People Top]