Reference author: Goretty Dias

First name
Goretty
Middle name
M.
Last name
Dias