Postdoctoral Fellows/Visiting Scholars

Xiaofeng Cao
Xiaofeng Cao
Edge Computing

Nan Chen
Nan Chen
Smart Grid

Tianjiao Chen
Tianjiao Chen
Network Virtualisation

Jie Gao
Jie Gao
AI for Networking

Dairu Han
Dairu Han
Space-Air-Ground Network

Mingyan_li
Mingyan Li
Industrial Wireless Networks

Qihao Li
Qihao Li
AI for Networking
Jinwen
Jinwen Liang
Security and Privacy
Shaoe Lin
Shaoe Lin
5G Communications
mengjie liu
Mengjie Liu
Software-defined Networking
Zhe_Ma
Zhe Ma
Deep Learning for IoT
Renhao
Hao Ren
Cloud Security
Fuyuan Song
Fuyuan Song
Cloud Computing Privacy
Jun Wang
Jun Wang
5G Communications
Wen Wu
Wen Wu
5G Networks
Yanganjia
Anjia Yang
VANETs and IoT Security
Chuan Zhang
Chuan Zhang
Security and Privacy
Weiting
Weiting Zhang
AI for Predictive Maintenance