Postdoctoral Fellows/Visiting Scholars

Xiaofeng Cao
Xiaofeng Cao
Edge Computing

Nan Chen
Nan Chen
Smart Grid

Tianjiao Chen
Tianjiao Chen
Network Virtualisation

Jie Gao
Jie Gao
AI for Networking

Meilin Gao
Meilin Gao
Software-defined Network

Dairu Han
Dairu Han
Space-Air-Ground Network

Jinwen
Jinwen Liang
Security and Privacy
Shaoe Lin
Shaoe Lin
5G Communications
mengjie liu
Mengjie Liu
Software-defined Networking
Feng_Lyu
Feng Lyu
Space-Air-Ground Network
 
Renhao
Hao Ren
Cloud Security
Yunchao
Yunchao Song
Massive MIMO and Millimeter Wave
Fuyuan Song
Fuyuan Song
Cloud Computing Privacy
Haoru
Haoru Su
MAC for IoT
Haifeng Sun
Haifeng Sun
VANETs
Jun Wang
Jun Wang
5G Communications
Wen Wu
Wen Wu
5G Networks
Zhiyan
Zhi Yan
Cognitive and Cooperative Communication
Yanganjia
Anjia Yang
VANETs and IoT Security
Haomiao
Haomiao Yang
Machine Learning Security
peng
Peng Yang
SDN and Network Virtualisation
Chuan Zhang
Chuan Zhang
Security and Privacy
Weiting
Weiting Zhang
AI for Predictive Maintenance
luzhou
Lu Zhou
VaNets Security and Privacy