Postdoctoral Fellows/Visiting Scholars

Yilong Hui

Yilong Hui
Resource Management and Digital Twin
Mushu

Mushu Li
Resource Allocation and Smart Grid
xuejianzhe

Jianzhe Xue
Reliability Communications for Vehicular Networks
conghao

Conghao Zhou
Machine Learning in Wireless Networks