Seminar - Dr. Ajay K. Dalai, University of Saskatchewan