Joyce Tian

Joyce Tian

Associate Professor, Managerial Accounting; Deputy Director Research